MOKYKLOS FILOSOFIJA

                 Atkaklus darbas viską nugali. (Vergilijus)

MOKYKLOS VIZIJA

Mokykla – saugi ir atvira įstaiga, suteikianti mokiniams teisę ugdytis pagal gebėjimus, įgyti kokybišką, jų poreikius atitinkantį išsilavinimą, puoselėjanti humanistines, etnines, pilietines vertybes, atsižvelgiant į valstybės švietimo politikos pokyčius ir orientuojant mokyklos veiklą pereiti prie ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo.

MOKYKLOS MISIJA

Įgyvendinti valstybinę švietimo politiką, tenkinant bendruomenės ir mokinių poreikius. Teikti socialinę, pedagoginę, psichologinę pagalbą bendruomenės nariams, pagrindus tęstiniam, visą gyvenimą trunkančiam mokymuisi, sudaryti sąlygas, užtikrinančias bendruomenės narių saugumą. Ugdyti visuomenei laisvą ir atvirą pilietį, dorą, sąmoningą bei iniciatyvią asmenybę, gebančią mokytis, gerai besiorientuojančią informacinėje visuomenėje.

 MOKYKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 2015-2016 M. M.

1 tikslas: Tobulinti mokymosi kokybę.

Uždaviniai:

        1.1. Gerinti pamokos vadybą.

        1.2. Gerinti pagalbos mokiniui kokybę.

         1.3. Tobulinti mokytojų kvalifikaciją, siekiant kokybiško ugdymo, orientuoto mokinių pažangą.

2 tikslas: Efektyviau telkti mokyklos bendruomenę uždavinių sprendimui.

Uždaviniai:

2.1. Efektyvinti mokytojo - klasės auklėtojo – specialistų, teikiančių pagalbą mokiniui - tėvų bendravimą ir bendradarbiavimą.

2.2. Formuoti sveiką, saugią ir draugišką mokyklos aplinką.

2.3. Efektyvinti ugdymo karjerai veiklą.

3 tikslas: Kelti mokyklos kultūrą.

Uždaviniai:

3.1. Gerinti bendruomenės mikroklimatą, skatinant asmeninę narių atsakomybę.

3.2. Plėtoti mokyklos bendruomenės narių pilietinę ir tautinę saviraišką.

3.3. Plėtoti vietos bendruomenės, socialinių partnerių, įstaigų ir mokyklos ryšius.

MOKYKLOS VERTYBĖS

  • Mokinių, mokytojų ir tėvų bendradarbiavimas;
  • Poreikis mokytis, gerų rezultatų siekimas;
  • Tobulėjimo perspektyvos;
  • Tarpusavio pagarba ir pagalba;
  • Teisingumas, darbštumas, sąžiningumas;
  • Aktyvumas mokyklos gyvenime;
  • Atsakomybė už save ir savo veiksmus. 

 

Paieška

Svarbi informacija

Fotor0417233717

Facebook

PRISIJUNGTI

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com